Condicións xerais de utilización da web

Ferros Varela Urbieta S.L. infórmalle de que o acceso e utilización da páxina web www.hvu.é e todas as URLs, subdominios e directorios incluídos baixo a mesma, así como os servizos ou contidos que a través deste sitio póidanse obter, están suxeitos aos términos recolleitos e detallados neste Aviso Legal, sen prexuízo de que o acceso a algún de devanditos servizos ou contidos poida precisar da aceptación dunhas condicións xerais, particulares ou adicionais.

Por conseguinte, si as consideracións detalladas neste Aviso Legal non son do seu conformidad, rogamos que non faga uso desta web, xa que calquera utilización que faga dela ou dos servizos e contidos nela incluídos, implicará a aceptación dos términos legais recollidos no texto deste Aviso Legal.

Debido á propia natureza de Internet, dada a posibilidade de que se poida acceder a esta páxina desde calquera parte do mundo, os contidos, así como os servizos que en xeral ofrece Ferros Varela Urbieta S.L. están dirixidos a usuarios que se moven en calquera país.

Ferros Varela Urbieta S.L. resérvase o dereito a realizar cambios na web sen previo aviso, co obxecto de actualizar, corrixir, modificar, engadir, cancelar ou eliminar os contidos ou o deseño da web. Os servizos e contidos da web son susceptibles de actualizarse periódicamente e debido a que a actualización da información non é inmediata, suxerímoslle que comprobe sempre a vixencia e exactitude da información, servizos e contidos recolleitos aquí.
As condicións e términos de utilización que se recollen no presente Aviso Legal poden cambiar, polo que lle propoñemos que revise estes términos cando visite de novo a web ou solicite un novo servizo. Así mesmo, o presente Aviso Legal entenderase sen prexuízo de cualesquiera outras Condicións Xerais, e particulares, que regulen o acceso a bens e servizos concretos dentro da web.

Dereitos de propiedade intelectual e de propiedade industrial

Tanto o deseño deste sitio web, os seus códigos fonte, logotipos, imaxes, audios, marcas e demais signos distintivos que aparecen, pertencen aos seus respectivos autores e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

A súa utilización, reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra acción semellante, está totalmente prohibida salvo autorización expresa por escrito do seu creador ou propietario dos dereitos.

En todo caso, Ferros Varela Urbieta S.L. declara o seu respecto aos dereitos de propiedade intelectual e industrial de terceiros; por iso, si considera que este sitio puidese estar violando os seus dereitos, rogamos póñase en contacto con Ferros Varela Urbieta S.L. cumprimentando o formulario de contacto.

Links ou hiperenlaces

Desde esta web, Ferros Varela Urbieta S.L. proporciónalle ou pode proporcionarlle o acceso a outras páxinas web que considera poden ser do seu interese. O obxecto de devanditos enlaces é meramente o facilitar a procura dos recursos que lle poidan interesar en Internet. No entanto, ditas páxinas non pertencen a Ferros Varela Urbieta S.L., nin fai unha revisión dos seus contidos, por iso, non se fai responsable dos mesmos, do funcionamento da páxina enlazada ou dos posibles danos que poidan derivarse do acceso ou uso da mesma. Así mesmo, Ferros Varela Urbieta S.L, móstrase plenamente respetuosa cos dereitos de propiedade intelectual ou industrial que correspondan ou poidan corresponder a terceiras persoas, sobre as páxinas web ás que se refiran os citados enlaces. Por tal motivo, si considera que o establecemento dos citados enlaces puidese estar violando os seus dereitos, rogamos póñase en contacto con Ferros Varela Urbieta S.L. cumprimentando o formulario.

Con carácter xeral autorízase o enlace de páxinas web ou de direccións de correo electrónico á web, excepción feita daqueles supostos nos que, expresamente Ferros Varela Urbieta S.L. manifeste o contrario. Adicionalmente, e en todo caso para entender aplicable esta autorización xeral, ditos enlaces deberán respectar, necesariamente, a seguinte condición: o establecemento do enlace non supoñerá, por si mesmo, ningún tipo de acordo, contrato, patrocinio nin recomendación por parte de Ferros Varela Urbieta S.L. da páxina que realiza o enlace.

Non obstante o anterior, en calquera momento Ferros Varela Urbieta S.L. poderá retirar a autorización mencionada no párrafo anterior, sen necesidade de alegar causa algunha. En tal caso, a páxina que realice o enlace deberá proceder á súa inmediata supresión, axiña que como reciba a notificación da revogación da autorización por parte de Ferros Varela Urbieta S.L.

Frames ou marcos

Ferros Varela Urbieta S.L. prohibe expresamente a realización de “framings” ou a utilización por parte de terceiros de cualesquiera outros mecanismos que alteren o deseño, configuración orixinal ou contidos web.

Privacidad

Este sitio Web, comprométese no cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (L.Ou.P.D.) e co seu Reglamento de Desenvolvemento, Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro (R.D.L.Ou.P.D.), mantendo unha política de privacidad sobre os datos persoais no uso que deles dea Ferros Varela Urbieta S.L.

Responsabilidades do usuario

O usuario comprométese a utilizar os servizos da web de acordo cos términos expresados no presente Aviso Legal, sendo responsable do seu uso correcto.
O usuario que actúe contra a imaxe, bo nome ou reputación de Ferros Varela Urbieta S.L., así como quen utilice ilícita ou fraudulentamente os deseños, logos ou contidos da web e/ou atenche en calquera forma contra os dereitos de propiedade intelectual e industrial da web ou dos contidos e servizos da mesma, será responsable fronte a Ferros Varela Urbieta S.L. da súa actuación.

Responsabilidades de Ferros Varela Urbieta S.L.

Contidos:

Ferros Varela Urbieta S.L. facilita todos os contidos do seu web, baixo determinadas condicións de boa fe, e esforzarase na medida do posible para que os mesmos estean actualizados e vigentes; no entanto, Ferros Varela Urbieta S.L. non pode asumir responsabilidade algunha respecto ao uso ou acceso que realicen os usuarios fose do ámbito ao que se dirixe a web, cuxa responsabilidade final recaerá sobre o usuario. Así mesmo, Ferros Varela Urbieta S.L. non pode controlar os contidos que non sexan elaborados por ela ou por terceiros cumprindo o seu encargo polo que, non responderá en ningún caso dos danos, contidos e indisponibilidades técnicas que puidesen causarse por parte de devanditos terceiros.

Virus:

Ferros Varela Urbieta S.L. comprométese a aplicar na medida do posible, as medidas oportunas ao seu alcance para intentar garantir ao usuario a ausencia de virus, gusanos, troyanos, spam, etc… no seu web. No entanto, estas medidas non son 100% infalibles e, por iso, Ferros Varela Urbieta S.L.A non pode asegurar totalmente a ausencia de devanditos elementos indeseables. En consecuencia, Ferros Varela Urbieta S.L. non será responsable dos danos que os mesmos puidesen producir ao usuario.

Fallos tecnolóxicos:

Ferros Varela Urbieta S.L. pon os medios necesarios ao seu alcance para a continuidade desta web e realizará os seus mellores esforzos para que o mesmo non sufra interrupcións, pero non pode garantir a ausencia de fallos tecnolóxicos, nin a permanente disponibilidad da web e dos servizos contidos nel, en consecuencia non se asume responsabilidade algunha polos danos e prexuízos que poidan xerarse pola falta de disponibilidad e polos fallos no acceso ocasionados por desconexións, averías, sobrecargas ou caídas da rede non imputables a Ferros Varela Urbieta S.L.

Lei aplicable e jurisdicción

A Lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos términos que conforman este Aviso Legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos da presente web, será a española.

Interesados que facilitan os seus datos a través da páxina web

En cumprimento da Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal (L.Ou.P.D. e R.D.L.Ou.P.D.), informámoslle de que os seus datos persoais, solicitados a través da web, mediante formularios ou enlaces ao correo electrónico, serán tratados coas finalidades de: xestión de contactos e accións de comunicación, podendo ser aloxados nos ficheros correspondentes.

Para rematar, informámoslle que os seus datos serán conservados nos ficheros da nosa empresa co fin de realizar un seguimiento comercial e manterlle informado (sobre os servizos e produtos que lle poidan ser do seu interese) por correo postal, telefónicamente ou mediante outro calquera medio electrónico que nos haxa vostede facilitado.

Para poder ejercitar os dereitos, que como titular dos seus datos persoais contémplalle a Lei, de acceso, rectificación, cancelación e oposición, pode dirixirse por escrito, acreditando debidamente a súa persoa mediante fotocopia do D.N.I. a Ferros Varela Urbieta S.L., indicando no sobre a referencia: “Protección de Datos”, na seguinte dirección: P.I. Bertoa, Rúa Cobre, Nave 21 Parcela H 15108 Carballo, A Coruña.